De mysterieplaneten en ons collectief bewustzijn

Sinds december 2013 tot en met half juli 2014 hebben we collectief te maken met onophoudelijke, af- en toenemende spanningen. In mijn persoonlijk leven heb ik deze druk zeker ook gevoeld en ervaren, onder meer bij mijn studie met bijkomende werkzaamheden. Mede hierdoor ontbrak het mij aan tijd om artikelen te schrijven voor dit weblog. Gelukkig lost de intensieve energie van de afgelopen maanden nu langzaam op, en kunnen we eindelijk gaan genieten van de zomervakantie.

Voor de astrologen onder ons is het eenvoudiger om via de symboliek van de astrologie te communiceren. Toch probeer ik het vakjargon zoveel mogelijk te beperken wat de leesbaarheid voor niet- astrologen ten goede komt. Verder wil ik ervoor waken om de planeten, en zeker ook de aspecten die ze maken, verantwoordelijk te achten voor wat er in ons leven plaatsvindt. Astrologie is heel geschikt om de dynamiek van de tijdsgeest of cyclische werking weer te geven. De planeten laten de dingen niet gebeuren, dat doen we zelf. Anders gezegd: planeten duiden maar dwingen niet. Dat neemt niet weg dat er tijden zijn waarin er veel meer frictie is dan op andere momenten. Dit is altijd zo geweest. Er is nu eenmaal niets nieuws onder de zon.

Geen enkel mens op aarde is gevrijwaard voor crisis en transformatie. Dat kan ook niet, omdat we nu eenmaal door de weerstand heen bewust kunnen worden. Zonder obstructie, weerstand, pijn, tegenslagen en dergelijke kunnen we niet leren. De evolutie is een continu proces van verandering en vooruitgang. Het is wellicht een aanlokkelijk idee om altijd vakantie te kunnen vieren, maar eens gaat het kriebelen en verlang je weer naar actie, spanning en de mogelijkheden die het (normale) leven je bieden. In mijn beleven zijn we in 2012 een belangrijke bewustzijnsgrens gepasseerd. Persoonlijk heb ik de collectieve shift in bewustzijn sterk gevoeld, waarbij het leven zich voert langs die wegen die bij je trilling horen. De mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto vormen een belangrijke drie-eenheid en hun beweging aan de hemel is een weerspiegeling van belangrijke tendensen die zich op het aardse vlak afspelen. Echter, de kwalitatieve verandering is individueel van aard.

In eerdere artikelen heb ik uitgebreid geschreven over de revolutionaire, transformatieve tijden waarin we leven. Uranus, Neptunus en Pluto zijn niet verantwoordelijk voor de collectieve chaos en het verlies van veiligheid en basis zekerheden. Het is ons collectieve bewustzijn dat zich op deze manier in reflectie uitdrukt als gevolg van ons denken, spreken en handelen. Zo krijgen we te maken met diepgaande verandering op materieel, fysiek, emotioneel, mentaal of psychisch niveau. Zelf heb ik zowel Neptunus in Vissen, Uranus in Ram en Pluto in Steenbok in transit op mijn persoonlijke planeten aan het werk gehad. Uit ervaring kan ik zeggen, dat de energie van de buitenplaneten een weerspiegeling te zien geeft van wat er in het (onder)bewustzijn leeft. Het is een perfecte tijd om weliswaar noodzakelijke, revolutionaire transformatieve veranderingen in je leven aan te brengen.

We zijn ons alleen lang niet altijd bewust dat wat we in onze omgeving zien een projectie van ons innerlijk is. Indien je de projectie van je onderbewustzijn ongecontroleerd het werk laat doen, kan zich een mega-crisis in je leven voltrekken. Zeker als je gewend bent om alles buiten je te plaatsen en niet bij machte bent om de problematiek in jezelf op te lossen. De dynamiek van de mysterieplaneten kan ons behulpzaam zijn om hele belangrijke stappen voorwaarts te zetten. Dit kan er heftig aan toe gaan, zoals ook de natuur haar erupties heeft in de vorm van vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, orkanen of tsunami’s.

In feite hebben we op collectief niveau sinds Uranus in Ram en Pluto in Steenbok met elkaar de verbinding zijn aan gegaan een flinke wake-up call gekregen. Ook dit jaar is er tot tweemaal toe een treffen tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. De maand april 2014 was in dit licht gezien een gedenkwaardige maand, omdat Mars, Jupiter, Uranus en Pluto een groot vierkant aan de hemel vormden. De weerspiegeling van deze constellatie is zowel individueel als mondiaal zeker niet geruisloos voorbijgegaan. De burgeroorlogen die onder meer in het Midden-Oosten woeden zijn hier ook een uitdrukking van. Zoals gezegd hebben velen oog in oog gestaan met onvermijdelijke verandering en transformatie. In dergelijke situaties kan het lijken alsof het alleen jezelf overkomt en dat een ander nergens last van heeft. Niets is minder waar! Het is menseigen om de vuile was niet buiten te hangen. Dat wil niet zeggen, dat er niets gebeurt. Iedereen heeft te maken het de revolutionaire, transformatieve energieën die de door de mysterieplaneten weerspiegeld worden.

Er gebeurt op het innerlijke vlak dus een heleboel, maar wie niet vooruit wil zal deze impulsen sterk onderdrukken. De ervaring leert ons, dat als gevoelens en emoties onderdrukt worden dit uiteindelijk tot een enorme uitbarsting kan leiden zoals oorlogen, ziektes, natuurrampen en dergelijke. In dit licht gezien wil ik een sprong terug in de tijd maken naar de periode dat Pluto net in Kreeft liep. Zoals bekend loopt Pluto sinds 2008 in het teken Steenbok, wat tevens het begin van de wereldwijde crisis was.

Steenbok en Kreeft zijn complementaire tekens (ze maken een oppositie met elkaar), en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Op 28 juli 2014 is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereld oorlog uitbrak. Een oorlog waarbij naar schatting 20 miljoen mensen het leven hebben gelaten. Pluto en Neptunus bevonden zich toen in het teken Kreeft. Kreeft heerst onder meer over het volk, familie en emotionele veiligheid. Pluto is de planeet van crisis en transformatie. Ten tijde van Pluto in Kreeft stonden emotionele veiligheid, de geborgenheid van het gezin, de verzorgende moeder, zwaar onder druk. Neptunus is onder meer de planeet van onthechting en van illusies. Toen Neptunus in het teken Kreeft stond, werden familiestructuren alsook nationale structuren op grote schaal ontbonden.

De bevolking heeft (in die landen waar de oorlog werd uitgevochten) zwaar geleden, mede ook omdat vele jonge mannen in de leeftijd van 16 tot 35 de dood vonden. Dit heeft een zwaar stempel gedrukt op de maatschappij, en dit heeft ook een grote invloed gehad op vrouwen en moeders (Kreeft) in het bijzonder. Voor de Eerste Wereldoorlog was het ondenkbaar dat vrouwen in mannenberoepen (Steenbok) aan het werk werden gesteld. Echter, de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen veranderde fundamenteel door de overgang op een oorlogseconomie. Gedurende de oorlogsjaren ontstonden in Engeland, Frankrijk en België ook de eerste kinderdagverblijven (Kreeft). Niet uit luxe maar uit bittere noodzaak omdat vrouwen massaal aan het werk gingen.

Zelf ben ik eens in Verdun geweest, en doe dit nooit meer, want zelfs nu nog is de energie van de waanzinnige verwoesting en slachtpartijen ter plaatse te voelen. Destijds stond de wetenschap van de psychologie nog in de kinderschoenen. Men wist zich in de Eerste Wereldoorlog werkelijk geen raad met de heftig getraumatiseerde soldaten. Men noemde deze geestesziekte ‘shellshock’, omdat men dacht dat het veroorzaakt werd door de schokgolven van granaatexplosies. Er was geen enkele empathie of emotionele ondersteuning (Kreeft) voor de verschrikkingen waaraan de soldaten waren blootgesteld. Degene die aan shellshock leden werden gezien als lafaards met gebrek aan mannelijkheid. De legertop (Steenbok) had daarbij slechts een doel voor ogen, namelijk de getroffen soldaten zo snel mogelijk weer naar het front te sturen met behulp van onorthodoxe ‘genezingsmethodes’.

Nederland, dat bekend staat als een Kreeft-land, was gedurende de Eerste Wereldoorlog neutraal. Althans in naam. De vraag is eigenlijk hoe neutraal Nederland in die jaren werkelijk was. Zo stond de economie onder zware druk, en waren honderdduizenden Nederlanders permanent gemobiliseerd. Bovendien moest er een enorme vluchtelingenstroom uit België van meer dan een miljoen mensen worden opgevangen. Allemaal uitingen van Pluto in Kreeft. In het geniep gebeurde er trouwens ook een heleboel en was Nederland een waar spionageparadijs (Pluto!).

Na de oorlog was de chaos, ravage en menselijk leed niet te overzien, en hier bleef het niet bij, omdat de Spaanse griep ook nog vele slachtoffers maakte. De jaren erna volgde wellicht een tijdelijke opbloei (Roaring Twenties) maar de jaren ’30 van de vorige eeuw werd gekleurd door de Grote Crisis. Saillant detail is dat bij de uitbraak van de Tweede Wereld Oorlog de planeet Pluto nog maar net in het teken Leeuw liep. Met andere woorden: gedurende de periode dat Pluto in Kreeft liep, zijn er diepe emotionele sporen achtergelaten in het collectieve (onder)bewustzijn van de mensheid.

Nu Pluto in Steenbok loopt zie je ook weer een diepgaande ontwrichting in de maatschappij ontstaan. Steenbok heerst onder meer over structuren, en langzaam maar zeker wordt duidelijk dat maatschappelijke structuren afbrokkelen. De overheid (Steenbok) trekt zich steeds meer terug. Verzorgingshuizen (Kreeft) worden ontmanteld waarbij de familie (Kreeft) de opdracht krijgt om ‘zelf‘ maar voor de zieke ouders te zorgen. Een pensioen opbouwen is een luxegoed geworden. Geleidelijk aan verandert de samenleving in een wereld waar ieder voor zichzelf lijkt te gaan. Gezinsstructuren staan onder druk omdat mensen hun banen kwijtraken, in echtscheidingen verwikkeld zijn of in financiële nood verkeren. De wildgroei van het aantal zelfstandigen (zzp-ers) is het directe gevolg van ontslag en onzekerheid op de arbeidsmarkt. Een baan voor het leven is inmiddels ondenkbaar geworden. Ook weer het spanningsveld tussen Kreeft en Steenbok.

Nu zijn dit wellicht ‘luxe problemen’ als je kijkt naar wat er elders in de wereld plaatsvindt. In het Midden-Oosten waar hevige burgeroorlogen woeden, raken mensen ontheemd en families ontwricht (Kreeft). De macht is in handen van kille dictators (Steenbok) die niets om hun eigen volk (Kreeft) geven. Op vele plekken in de wereld vindt er een ware exodus plaats van mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het aanhoudelijk geweld. De vraag rijst wat nu het een met het ander te maken heeft. Zoals gezegd, hebben we als mensheid collectief lessen te leren. Deze worden astrologisch gezien mede weerspiegeld door de bewegingen die de mysterieplaneten aan de hemel maken. Kennelijk is de tijd nu rijp dat we op innerlijk niveau diepgaande transformaties doormaken. En wie niet horen wil moet maar voelen. Het klinkt koud, maar Steenbok is op zijn slechts heel kil en zonder warmte. Zoals gezegd, Kreeft en Steenbok zijn complementaire tekens. Als Steenbok de waarden van Kreeft heeft geïntegreerd, dan kunnen er structuren worden neergezet die wel tegemoet komen aan veiligheid en geborgenheid. Dit is dus waar we collectief van moeten leren.

De planeet Jupiter heeft bijna een jaar lang in het teken Kreeft gelopen. Astrologisch gezien staat Jupiter in Kreeft heel sterk. Een positieve uitwerking van Jupiter in Kreeft is emotionele heling, geborgenheid, gezelligheid binnen de familiaire setting. Kreeft is overigens een heel gesloten teken en heeft weinig behoefte om emoties en gevoelens met anderen te delen. Mijn indruk is dat er het laatste jaar veel gevoelens en emoties onder de pet zijn gehouden. Sinds het grote vierkant in april 2014 (waar Jupiter in Kreeft een onderdeel van was) aan de hemel stond, is er maandenlang een enorme spanning opgebouwd. Deze energie moet natuurlijk eens naar buiten komen.

Ongetwijfeld zijn heel veel mensen aan een lange vakantie toe om hiervan bij te komen. En nu er tijd is om tot rust te komen, kunnen er ook belangrijke beslissingen worden genomen die voorheen op zich hebben laten wachten. De komende jaren zullen we telkens weer diepgaande keuzes moeten maken. De transformatieve, revolutionaire energieën die wij collectief oproepen vereisen om snel te schakelen. Het zal de rest van 2014 niet anders zijn en ook in 2015 hebben we nog altijd te maken met het krachtenspel tussen Uranus en Pluto. De wereld om ons heen verandert dus onherroepelijk, omdat ons innerlijk verandert. Dit geldt voor iedereen. Het kan nog sterker uitwerken als er persoonlijke planeten of punten in de horoscoop staan die door de mysterieplaneten worden geraakt.

Pluto loopt nog tot 2025 in het teken Steenbok. Het aloude cliché: ‘Het wordt nooit meer zoals vroeger’, wordt hiermee zeker kracht bijgezet. Als Pluto in 2025 definitief in Waterman gaat lopen kunnen we radicale maatschappelijke hervormingen verwachten als tegenreactie op de periode dat bestaande structuren werden afgebroken en sociale onrechtvaardigheid hoogtij vierde. Dat belooft nog wat! Kortom, we bevinden ons in het hart van het tijdperk Uranus in Ram vierkant Pluto in Steenbok. Een ieder wordt hiermee uitgenodigd om revolutionaire veranderingen in zijn of haar leven aan te brengen. Het valt zeker niet mee, maar de ervaring leert dat als je met deze energieën op een verantwoorde wijze kunt meebewegen het leven wel een stuk rijker en interessanter wordt.

Een hele fijne zomer gewenst!

Ilse C. ten Berge 6-7-2014


Het
op zoek gaan naar het wezen van die werkelijkheid is de grondslag van de metafysica en dus van onze innerlijke wetenschap dat alles één is en dus niets verborgen kan blijven. “De aardse dingen ontstaan en vergaan, maar de wereld als geheel is eeuwig, en bevindt zich in gestage beweging en verandering” (Aristoteles)

10 gedachten over “De mysterieplaneten en ons collectief bewustzijn

 1. Katja Milants

  Blij terug één van uw fantastisch en inzichtelijke artikelen te lezen! Ik was er al naar aan het uitkijken! Blij dat je met je drukke agenda toch de tijd hebt gevonden om ons te verwennen met je astrologische inzichten! Dankje Ilse! Namasté 🙂

 2. Hans Bazelmans

  Hoe Nederland reageert op de vliegtuigramp kan ik helemaal plaatsen in jouw uitleg van een Kreeft-land. Rond 28 juli 2014 staat mijn Uranus in de geboortehoroscoop conjunct met m’n progressieve Zon en transit met Jupiter. Dat heeft vast een betekenis maar helemaal gerust ben ik er niet op.

  1. tenberge Berichtauteur

   Bedoel je dat progressieve Uranus en progressieve Zon een conjunctie met elkaar maken, of dat de progressieve Zon conjunct jouw ‘geboorte’ Uranus staat? Hoe dan ook werken transits van Uranus bevrijdend uit hetzij met schokgolven. Jupiter creëert kansen en geeft expansie te zien, en in combinatie met Uranus kan dat veel energie geven.

   1. Hans Bazelmans

    De progressieve Zon conjunct Uranus in mijn geboortehoroscoop. En Jupiter in transit. Misschien alvast een voorproef voor volgend jaar want dan verandert m’n Progressieve nieuwe maan. De progressieve Zon/Maan en Uranus staan dan ook conjunct (in Leeuw in het vijfde huis), Als ik ’t mag geloven verandert er dan van alles. Ik ben benieuwd!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s