Saturnus in Boogschutter – De naakte waarheid

Op 23 december 2014 verliet Saturnus het teken Schorpioen en is in Boogschutter gaan lopen. Wat een enorm verschil in energie geeft dat! Maar we zijn nog niet definitief in het Boogschutter-tijdperk aangeland, want vanaf 15 juni 2015 tot en met 19 september 2015 keert Saturnus terug in Schorpioen. De zomer staat dus wederom in het teken van crisis en transformatie. Dan krijgen we nog eenmaal de kans om zaken definitief af te sluiten en op een dieper niveau bewust te worden. Dat neemt niet weg dat we ook met Saturnus in Boogschutter tegen onze beperkingen blijven oplopen. Saturnus is nu eenmaal ‘de wachter op de drempel’. We worden gedwongen in het Nu te blijven, en aan een stevig fundament te werken.

Boogschutter is een vrijheidslievend teken, en heeft het thema waarheid hoog in het vaandel staan. Nu is ‘waarheid’ wel een heel ruim begrip, en je kunt jezelf de vraag stellen wat ‘waarheid’ dan wel is? Geloofskwesties gaan altijd over ‘de waarheid’, en de strijd om welke de juiste is. En zo worden er tot op de dag van vandaag kruistochten uitgevochten alsook op het individuele vlak. Het thema waarheid zal de komende jaren ter discussie staan. Nu gaat het op het microniveau over onze ‘eigen’ waarheid, en hoe we onze toekomst voor ogen zien. En of deze gezien de huidige maatschappelijke omstandigheden wel realistisch genoeg is. Daarom wordt ook door mij de transit van Saturnus in Boogschutter als de ‘naakte waarheid’ ervaren.

Boogschutter ziet de onbegrensde mogelijkheden vaak vanuit een zorgeloos ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel. Een transit van Saturnus kan dan heel ontnuchterend uitwerken. Hij laat ons zien dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat ons toevalt, niets krijgen wij zomaar cadeau. Zo moeten we niet alleen hard werken voor ons materiële fundament maar ook voor ons innerlijk fundament. Saturnus is de man met de zeis. Als hij langskomt dan valt het doek voor alles wat niet langer voldoet, en daarom ook niet mee kan naar een nieuwe cyclus. Saturnus begrenst en onder zijn invloed worden de chronische effecten van ons handelen aan het licht gebracht. In de mythologie is het Kronos die zijn eigen kinderen verslindt, uit angst dat hij de macht aan hen zal verliezen. De dood is dan ook niet meer dan het einde van een cyclus die aangeeft dat genoeg genoeg is, omdat er (nog) niet in de eigen spiegel gekeken is.

Wat dat betreft, zijn deze tijden wezenlijk anders dan een aantal decennia geleden. Het Pluto in Boogschutter tijdperk ligt nog niet zo lang achter ons (1995 – 2009). De bomen groeiden er tot aan de hemel, het kon allemaal niet op. Op financieel-economisch terrein zijn er zeer grote risico’s genomen met verstrekkende gevolgen. Termen als schaalvergroting, globalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zagen het daglicht. De onbegrensde mogelijkheden ten spijt, het was volgens het toekomstgerichte denken ook van belang om onze kinderen een leefbare wereld na te laten. Hoe mooi deze toekomstvisie ook mocht zijn, werkelijke profetieën waren het allerminst. Vanaf het moment dat Pluto zijn intrede deed in het teken Steenbok werd de toonzetting al snel somberder. Zeker ook omdat we in een totale crisis zijn aangeland, dat wil zeggen op humanitair, ecologisch en financieel-economisch terrein. En sinds het uitbreken van de Arabische Lente, kunnen we er een wereldwijde geloofscrisis aan toevoegen.

De veranderingen die nu op ons afkomen zijn dan ook ingrijpender van aard dan we tot een aantal jaren terug hadden kunnen bevroeden. Om dit alles te kunnen absorberen vergt veel van ons incasserend vermogen. De schokeffecten die van deze veranderingen uitgaan, bereiden de weg voor op de geboorte van het Aquariustijdperk. Als Pluto in 2025 het revolutionaire teken Waterman gaat lopen, gaat er een hele nieuwe wereld voor ons open, waar we ons nu nog geen enkele voorstelling van kunnen maken. Het houdt zeker een belofte in, omdat het teken Waterman een humanitair teken is. De keerzijde is echter totale anarchie met ingrijpende revoluties gekenmerkt door broedermoord.

SaturnusSaturnus in Schorpioen heeft met Uranus en Pluto voor diepgaande transformatie gezorgd op een crisisachtige wijze met bijbehorende afbraak van heel veel vanzelfsprekendheden. De naakte waarheid is dat we nu rekenschap moeten afleggen en laten zien wat we waard zijn, en of onze toekomstdromen nog wel hout snijden. Zolang Pluto in Steenbok loopt, en dit duurt nog tot 2025 is het een tijd van versobering, bezinning en hard aan onszelf werken. De aloude spreuk: ‘Verbeter de wereld, begin bij uwzelf’ zoals dit verbeeld is op een gravure van Nicolaas Braeu uit de 17e eeuw, is in deze tijden nog steeds actueel. Streng als hij is blijft Saturnus net zolang aan je stoelpoten zagen, totdat je dit principe in je leven op zijn werkelijke waarde hebt toepast.

De transit van Saturnus in Schorpioen heeft de generatie met Neptunus in Schorpioen (1955-1970) via de weg van crisis en bewustwording collectief de roze bril weggenomen. Diegene met Neptunus op 28 en 29 graden Schorpioen gaan deze zomer dit proces afronden. Het uiteenspatten van idealen heeft ertoe geleid dat met de intrede van Saturnus in Boogschutter de toekomst ineens heel urgent is geworden. Temeer omdat door de voortdurende economische crisis er een stevig beroep gedaan wordt op inventiviteit, creativiteit en vooral snel schakelen om met de onvermijdelijke maatschappelijke veranderingen mee te bewegen. Wie nog hoopt op herstel van oude privileges komt bedrogen uit, omdat ons hele wereldbeeld aan het kantelen is sinds Uranus in Ram en Pluto in Steenbok in dynamische relatie tot elkaar staan.

Zeker de Pluto in Maagd generatie (1957-1972) heeft een karmische relatie met dienstbaar zijn aan zichzelf en aan de samenleving. Voor hen is het thema ‘werk’ een meer beladen onderwerp dan dat dit voor andere generaties is. Velen van de Pluto in Maagd generatie zitten nu in een gedwongen heroriëntatie voor wat betreft de invulling van werk in relatie tot het dienstbaar zijn aan zichzelf. Veel onder hen werken als zzp-ers, en zij zien een volledig gevulde werkweek stilaan verdwijnen. Het vergt de nodige creativiteit om betaalbare klussen binnen te halen, en hierbij het hoofd boven water te houden. Oneerbiedig gezegd misschien een moderne variant van de marskramer die destijds hard moest werken om zijn koopwaar aan de man te brengen. Maar ook voor hen met een vaste baan geldt, dat dit in feite een schijnzekerheid is. Want een ding is zeker, zoals het vroeger was zo wordt het niet meer!

De generatie met Neptunus in Boogschutter (1970-1984) krijgt de komende jaren te maken met een ontnuchtering voor wat hun toekomstdromen betreft. Ook hierbij geldt welke idealen staan het toe om tot een werkbare structuur gemaakt te worden en welke niet. Nu heeft Boogschutter de neiging om te grote risico’s te nemen, zeg maar grote stappen snel thuis. Hierbij wordt de toekomst te rooskleurig ingezien, waarbij niet zelden aan de feiten voorbij wordt gegaan omdat enkel de grote lijn belangrijk is. En zo worden de onbegrensde mogelijkheden waar Boogschutter van droomt, aan de aardse werkelijkheid onderworpen.

De generatie met Pluto in Boogschutter (1995 – 2009) krijgt vervolgens Saturnus op hun Pluto. Boogschutter heerst onder meer over het hoger onderwijs, en zo wordt de studiefinanciering per 1 september 2015 anders ingericht. Vanaf dat moment geldt er een leenstelsel en verdwijnt de basisbeurs. Voor de generatie met Pluto in Boogschutter zal studeren niet langer vanzelfsprekend zijn. Van hen wordt geëist (= Pluto) dat ze op jonge leeftijd al een realistisch toekomstbeeld voor ogen moeten nemen.

Het astrologische beginsel ‘zo boven zo beneden’ werkt steevast accuraat uit. Saturnus is de heerser van Pluto in Steenbok. Nu Saturnus in Boogschutter staat kunnen er nieuwe horizonten verkend worden voorbij de bekende drempel. Zo stevent NASA’s ruimtestation New Horizons af op een close encounter met Pluto en zijn vijf manen. Weldra kunnen we Pluto aanschouwen op een geheel nieuwe wijze, maar ook als wachter op de drempel naar nieuwe werelden. Wetenschapper Hal Weaver van het project team: ‘New Horizons is on a journey to a new class of planets we’ve never seen, in a place we’ve never been before. For decades, we thought Pluto was this odd little body on the planetary outskirts; now we know it’s really a gateway to an entire region of new worlds in the Kuiper Belt, and New Horizons is going to provide the first close-up look at them.’

geitOp 19 februari 2015 begint volgens de Chinese astrologie het Jaar van de Geit (). Numerologisch komt 2015 uit op het getal 8, en dit is verbonden met de planeet Saturnus. De Geit is het 8e dier in de Chinese dierenriem, en valt onder het element vuur. Analoog hieraan staat Saturnus in het vuurteken Boogschutter. De geit kan zich door moeilijk begaanbare gebieden bewegen, en is snel tevreden met het voedsel dat hij op zijn weg tegenkomt. Dit jaar kan, zoals eigen is aan de geit, onvoorspelbaar en hiermee een lastig jaar worden. Reken hierbij op onverwachte zaken die op je bordje terechtkomen. Neem dan ook voldoende tijd om dit te herkauwen zoals geiten en de Steenbok (waar Saturnus over heerst) dit doen.

Een geit is een kuddedier en hierin schuilt het gevaar van kuddegedrag. In dit licht gezien gaan we nu ervaren wat de consequenties zijn van het global denken en het openzetten van de grenzen in de periode dat Pluto door Boogschutter liep. De enorme toestroom van vluchtelingen die van heinde en verre komen, vraagt dwingend om een gestructureerde oplossing en niet langer om een ad hoc beleid. Verder wordt de mens steeds meer bedreigd door depressiviteit, stress en burn-out met vaak verstrekkende gevolgen. Het jaar van de Geit vraagt om herbezinning op al onze besluiten. En dit is hard nodig want de oude wereld kraakt in zijn voegen en kan in ernstig verval komen als we onszelf blijven veront8zamen.

Eerder in de geschiedenis werd in het jaar van de Geit de apartheid in Zuid-Afrika afgeschaft. Ook werden er in een Geit-jaar diplomatieke betrekkingen na jaren van strijd tussen Pakistan en India weer hersteld. Loslaten en nieuwe verbindingen aangaan geeft ons dus nieuwe mogelijkheden. In 2015 komt de bescherming van de natuurlijke bronnen en duurzame energie nog meer centraal te staan gezien de schaarste die er nu heerst. Biologische landbouw neemt een vlucht. En als we leren om beter op te letten met wat we eten, dan merken we dat dit niet veel duurder hoeft te zijn. Daarbij wordt biologisch voedsel beter verteerd, sneller in het lichaam opgenomen en heb je er minder van nodig.

Op kleine alsook op grote schaal ontstaan er steeds meer alternatieve geldsystemen, omdat men zich wil onttrekken aan het falende eurosysteem en het op onethische wijze zakendoen. In Nederland is inmiddels een burgerinitiatief gestart om het ongebreidelde geldscheppen van private banken aan de kaak te stellen en een maatschappelijk debat hierover op te starten. Uit het nieuwe Oxfam onderzoeksrapport Wealth: Having it all and wanting more, blijkt: ‘dat de rijkste 1 procent hun aandeel in de mondiale welvaart van 44 procent in 2009 naar 48 procent in 2014 heeft zien groeien. In dit tempo zal in 2016 hun aandeel boven de 50 procent uitkomen. Van deze rijkste 1 procent was in 2014 het gemiddeld vermogen per persoon 2,7 miljoen dollar.’

De macht van bestaande structuren en monopolies wordt dit jaar verder uitgedaagd, omzeild en ondergraven. De overheid gooit inmiddels zonder te verblikken of verblozen van alles over de schutting bij de gemeenten, die het vervolgens weer naar hun burgers overhevelen. We worden voor het eerst sinds de Tweede wereldoorlog op onszelf teruggeworpen omdat ons sociale zekerheidstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Zo zal de gezondheidszorg niet alleen onbetaalbaar worden, maar ook steeds minder zorg bieden voor het geld dat je ervoor betaalt.

Een positieve geit gaat zijn eigen gang en heeft niet veel op met heersende regels of wetgeving die geen hout snijden. Het credo van het jaar van de Geit is dus geen gemekker meer, maar wees creatief en bedenk toekomstbestendige oplossingen voor vastgelopen problemen. De Geit staat in de Chinese astrologie voor verantwoordelijkheidsbesef, en dit komt overeen met het principe waar Saturnus voor staat. Een sterk gevoel van urgentie is nu onontbeerlijk om een creatief antwoord te vinden op wat ons nog te wachten staat. Dus vort met de geit, en spaar hierbij zowel de kool als de geit niet!

Ilse C. ten Berge 26-01-2015 

2 gedachten over “Saturnus in Boogschutter – De naakte waarheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s