Tagarchief: American eclipse

Totale zonsverduistering in Leeuw: ‘The lion’s roar’.

We bevinden ons middenin het eclipsseizoen en de intensiteit in de atmosfeer neemt gestaag toe! Op 21 augustus 2017 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 28°53 Leeuw. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft, en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en deze zonsverduistering valt conjunct de noordelijke maansknoop in Leeuw. Een zonsverduistering is altijd een nieuwe maan, het zij een exceptionele.

Deze eclips is overigens de tweede nieuwe maan in Leeuw. De vorige nieuwe maan vond plaats op 23 juli 2017 op 0°53 Leeuw. De zonsverduistering valt op de 29e graad in het teken Leeuw, wat een beeld geeft van voltooiing. Maar er speelt natuurlijk veel meer aan de hemel of in het universum. Zoals gezegd, staan de Zon, Maan en de noordelijke maansknoop in Leeuw. Daarbij staat Mars, de planeet van actie en daadkracht, ook in het vurige teken Leeuw. Tegelijkertijd vormt het stellium in Leeuw (ons zelfbewustzijn) een grote vuurdriehoek met Saturnus in Boogschutter (onze visie, hoop en geloofsovertuigingen) en Uranus in Ram (individualisme op een hoger niveau). Dit geeft mij een beeld van positieve doorbraken en versnellingen waarbij het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ op harmonieuze wijze met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht.

Meestal vinden er vier eclipsen per jaar plaats, soms ook meer. Zoals ik in mijn vorige artikel over de maansverduistering in Waterman heb aangegeven, kan een eclips gezien worden als een portaal of vortex. Het zijn hotspots op ons evolutionaire pad, waarbij processen  plotseling in een enorme versnelling kunnen komen door bepaalde gebeurtenissen. Eclipsen zijn dan ook kantelpunten op ons evolutionaire pad. Het komt nog al eens voor, dat er een overlijden plaatsvindt rond een eclips of dat een ernstige ziekte aan het licht komt, er een ontslag volgt, een relatie strandt en dergelijke. Dit zijn natuurlijk ingrijpende gebeurtenissen, maar uiteindelijk geven ook deze richting aan onze zieleweg en kunnen op een hoger niveau ook als een bevrijding gezien worden.

Een zonsverduistering duidt altijd op een nieuw begin, het gaat immers om een nieuwe maan. Er wordt echter eerst een belangrijk hoofdstuk in je leven afgesloten voordat het nieuwe zichtbaar wordt, zeker als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Wie persoonlijke planeten of sensitieve punten om en nabij 29 graden Leeuw heeft staan, zal de uitwerking van deze eclips zeker voelen. Maar voor ieder ander geldt dat er op bepaalde levensterreinen deuren dicht gaan voordat er nieuwe geopend worden.

Tijdens deze eclips lopen Saturnus en Mercurius retrograde. Dit impliceert dat wat zich tijdens de eclips openbaart nog niet uitgekristalliseerd is en dat er de komende weken nog meer informatie volgt. Saturnus gaat op 25 augustus 2017 direct lopen. Dit is altijd een belangrijk moment, omdat dan de tijd rijp is om aan uiterlijke structuren te werken. Jupiter en Pluto zijn via een uitgaand vierkant nog altijd met elkaar verbonden, wat deze eclips een behoorlijke intensiteit meegeeft. De Zon en de Maan in Leeuw maken een uitgaand inconjunct op Cheiron in Vissen. Een aanwijzing dat er wat moet worden losgelaten dat tot op heden niet stroomde wil er op een hoger niveau genezing ontstaan.

Mercurius heeft de eclipsgraad op 25 juli 2017 al aangeraakt, en keert hier op 8 september 2017 weer op terug. Nieuwe informatie met betrekking tot de gebeurtenissen rond de eclips komt naar buiten. Op 2 september 2017 raakt Mars in Leeuw vervolgens het eclipspunt. Ook dit is een belangrijk moment, omdat de energie van Mars de ontwikkelingen op gang brengt. Dit geeft aan dat wat de eerste week van september 2017 plaatsvindt nauw verbonden is met het thema dat speelt rond de zonsverduistering.

Het is aan te raden om eens terug te kijken naar de periode tussen november 2006 en januari 2007 en de periode van juli en augustus 2007. Saturnus liep toen op 29 graden Leeuw. Overigens, bevond Jupiter zich begin augustus 2015 ook op 28 graden Leeuw. Jupiter vergroot de zaken uit, en het kan goed zijn dat de processen die in 2007 speelden in de zomer van 2015 verder werden uitvergroot of op het volgende niveau zijn getild. Dit impliceert dat wat er toen aan processen in je leven speelden, nu tot voltooiing kunnen komen. Saturnus is tenslotte de heer van Karma (oorzaak en gevolg), en zoals ik het zie kan deze eclips het karma dat met die periode is verbonden als het ware gereset worden. Tenminste als je proactief en bewust aan oude gedragspatronen en vastgeroeste overtuigingen hebt gewerkt en wilt werken.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 1 Noord. De laatste eclips van deze serie vond plaats op 11 augustus 1999 en was toen in Nederland aan de hemel goed te zien. Het kan zinvol zijn eens na te gaan wat er toen allemaal in je leven speelde.

Volgens Brady geeft deze Saros-serie het volgende beeld te zien: ‘Onverwachte gebeurtenissen waarbij vrienden of groepen zijn betrokken zetten persoonlijke relaties behoorlijk onder druk. Die relatiekwesties doemen levensgroot op wanneer deze verduistering de geboortehoroscoop treft. Het is verstandig geen overhaaste beslissingen te nemen, aangezien informatie vervormd en vals is. Deze eclips heeft een kern van vermoeidheid of gezondheidsproblemen.

De maansknopen-as loopt van Leeuw naar Waterman. Leeuw is een koninklijk teken en onder andere verbonden met het hart en authenticiteit. Een Leeuw wil gezien, gehoord en gerespecteerd worden. Als dit onvoldoende gebeurt, raakt de Leeuw ernstig gefrustreerd. Het tegenoverliggende teken Waterman is onder meer verbonden met gelijkgestemden, groepsdynamiek en hogere idealen. Deze eclips legt de nadruk op het luisteren naar het eigen hart, en het innerlijk licht trouw blijven, in plaats van de ongeschreven regels van de groep te volgen. Onverwachtse gebeurtenissen en de hieruit voortvloeiende groepsdruk (kuddegedrag) kunnen als katalysator werken met betrekking tot het volgen van je eigen unieke weg.

Astrologen leggen vaak de nadruk op het vermijden van overhaaste beslissingen rond een eclips. Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Soms moet je nu eenmaal snel handelen, als dit in lijn ligt met de weg die je hebt te gaan. Angst is een slechte raadgever in deze. Wel is het zo, dat zolang Mercurius retrograde loopt je nog niet over alle details (Maagd) beschikt. Onwaarheden kunnen de feiten versluieren. Kun je wachten met het nemen van een belangrijke beslissing of het tekenen van een contract, dan is dit wel verstandig. Op 5 september 2017 draait Mercurius weer recht.

Verder kunnen onder deze eclips gezondheidsproblemen de kop op steken of zelfs  verergeren. Ook hier geldt dat dit de kern van je wezen (= Leeuw) beïnvloedt, en dat het belangrijk is om je hart te volgen: zit je wel op de juiste stroom? Het vierkant tussen Jupiter en Pluto kan zeker een intense vermoeidheid geven, en werkt mijns inziens al sterk uit.

Men zegt ook wel dat een eclips bepaalde zaken aan het licht brengt die eerst verborgen waren. Ook hier geldt dat als je tegen je eigen levensstroom bent ingegaan, dit nu aan je geopenbaard zal worden, bewust of onbewust. Niet zelden gaat het om zaken die al langer in je leven de boventoon voerden, en die je nu niet meer voor je uit kunt schuiven. De eclips duwt je met de neus op de feiten, en alles komt in een stroomversnelling. En mochten er ingrijpende gebeurtenissen in je leven plaatsvinden dan krijg je de mogelijkheid om oude gedragspatronen te overstijgen. Wie wel de weg van de ziel bewandelt, kan deze eclips aangrijpen om op een hoger niveau van bewustzijn te komen. In die zin kan deze eclips voor positieve doorbraken en onverwachte wendingen zorgen. Uranus is namelijk harmonisch verbonden met deze zonsverduistering. Wat er ook gebeurt, en wat er ook uit je leven mocht verdwijnen, weet dat elke eclipsperiode transformatietijd bij uitstek is!

Naast de grote veranderingen in ons eigen leven, speelt er op wereldniveau natuurlijk ook het nodige. Zonder hier verder diepgaand op in te gaan, wil ik nog wel ‘the Great American Eclips’ in relatie tot president Trump en de Verenigde Staten aanhalen. Persoonlijk vind ik dat er teveel angst wordt gezaaid met betrekking tot deze eclips. Het is goed mogelijk dat Trump ‘getroffen’ wordt door deze zonsverduistering, omdat deze nabij zijn ascendant en Mars valt (als de circulerende horoscoopgegevens correct zijn). Maar dan nog, speelt wat er eventueel aan het licht komt al langere tijd, en moet hij er nu vol mee aan de slag.

Kortom, een eclips legt een vergrootglas op een bepaald facet uit je persoonlijke tijdslijn waarbij er als het ware door de kosmos wordt gezegd: ‘Het is nu tijd dat je iets aan de disbalans in je leven gaat doen’. Het is dan ook ‘zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden’. Planeten duiden, maar dwingen niet. De hemellichamen weerspiegelen patronen in ons leven, en astrologie biedt het gereedschap om tijdslijnen te duiden en te analyseren.

Planeten bewegen in cycli net als wij van de ene grote of kleine cyclus naar de andere gaan. Alles is met elkaar verbonden, er is nooit iets af, omdat elk einde een nieuw begin in zich meedraagt. Zo ook deze totale zonsverduistering, die gezien kan worden als een markeerpunt in onze persoonlijke levenscyclus en een handreiking is vanuit het Universum. De vraag is dan ook of je er iets mee wilt doen of niet? Niet handelen is ook handelen. Onze graad van bewustzijn is echter bepalend voor de wijze waarop we met de diverse gebeurtenissen in ons leven omgaan en hoe we onze levensweg verder vervolgen.

“The greatest fear* in the world is the opinion of others, and the moment you are unafraid of the crowd, you are no longer a sheep, you become a lion. A great roar arises in your heart, the roar of freedom.” Osho. 

*Fear is a Lair (Zach Williams)

Indien je mijn artikelen per e-mail wilt ontvangen, volg dan mijn blog. Zie hiervoor de homepage (rechtsboven) waar je je vervolgens kunt aanmelden.

Ilse C. ten Berge 19-8-2017