Tagarchief: astrologie

Totale zonsverduistering in Leeuw: ‘The lion’s roar’.

We bevinden ons middenin het eclipsseizoen en de intensiteit in de atmosfeer neemt gestaag toe! Op 21 augustus 2017 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 28°53 Leeuw. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft, en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en deze zonsverduistering valt conjunct de noordelijke maansknoop in Leeuw. Een zonsverduistering is altijd een nieuwe maan, het zij een exceptionele.

Deze eclips is overigens de tweede nieuwe maan in Leeuw. De vorige nieuwe maan vond plaats op 23 juli 2017 op 0°53 Leeuw. De zonsverduistering valt op de 29e graad in het teken Leeuw, wat een beeld geeft van voltooiing. Maar er speelt natuurlijk veel meer aan de hemel of in het universum. Zoals gezegd, staan de Zon, Maan en de noordelijke maansknoop in Leeuw. Daarbij staat Mars, de planeet van actie en daadkracht, ook in het vurige teken Leeuw. Tegelijkertijd vormt het stellium in Leeuw (ons zelfbewustzijn) een grote vuurdriehoek met Saturnus in Boogschutter (onze visie, hoop en geloofsovertuigingen) en Uranus in Ram (individualisme op een hoger niveau). Dit geeft mij een beeld van positieve doorbraken en versnellingen waarbij het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ op harmonieuze wijze met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht.

Meestal vinden er vier eclipsen per jaar plaats, soms ook meer. Zoals ik in mijn vorige artikel over de maansverduistering in Waterman heb aangegeven, kan een eclips gezien worden als een portaal of vortex. Het zijn hotspots op ons evolutionaire pad, waarbij processen  plotseling in een enorme versnelling kunnen komen door bepaalde gebeurtenissen. Eclipsen zijn dan ook kantelpunten op ons evolutionaire pad. Het komt nog al eens voor, dat er een overlijden plaatsvindt rond een eclips of dat een ernstige ziekte aan het licht komt, er een ontslag volgt, een relatie strandt en dergelijke. Dit zijn natuurlijk ingrijpende gebeurtenissen, maar uiteindelijk geven ook deze richting aan onze zieleweg en kunnen op een hoger niveau ook als een bevrijding gezien worden.

Een zonsverduistering duidt altijd op een nieuw begin, het gaat immers om een nieuwe maan. Er wordt echter eerst een belangrijk hoofdstuk in je leven afgesloten voordat het nieuwe zichtbaar wordt, zeker als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Wie persoonlijke planeten of sensitieve punten om en nabij 29 graden Leeuw heeft staan, zal de uitwerking van deze eclips zeker voelen. Maar voor ieder ander geldt dat er op bepaalde levensterreinen deuren dicht gaan voordat er nieuwe geopend worden.

Tijdens deze eclips lopen Saturnus en Mercurius retrograde. Dit impliceert dat wat zich tijdens de eclips openbaart nog niet uitgekristalliseerd is en dat er de komende weken nog meer informatie volgt. Saturnus gaat op 25 augustus 2017 direct lopen. Dit is altijd een belangrijk moment, omdat dan de tijd rijp is om aan uiterlijke structuren te werken. Jupiter en Pluto zijn via een uitgaand vierkant nog altijd met elkaar verbonden, wat deze eclips een behoorlijke intensiteit meegeeft. De Zon en de Maan in Leeuw maken een uitgaand inconjunct op Cheiron in Vissen. Een aanwijzing dat er wat moet worden losgelaten dat tot op heden niet stroomde wil er op een hoger niveau genezing ontstaan.

Mercurius heeft de eclipsgraad op 25 juli 2017 al aangeraakt, en keert hier op 8 september 2017 weer op terug. Nieuwe informatie met betrekking tot de gebeurtenissen rond de eclips komt naar buiten. Op 2 september 2017 raakt Mars in Leeuw vervolgens het eclipspunt. Ook dit is een belangrijk moment, omdat de energie van Mars de ontwikkelingen op gang brengt. Dit geeft aan dat wat de eerste week van september 2017 plaatsvindt nauw verbonden is met het thema dat speelt rond de zonsverduistering.

Het is aan te raden om eens terug te kijken naar de periode tussen november 2006 en januari 2007 en de periode van juli en augustus 2007. Saturnus liep toen op 29 graden Leeuw. Overigens, bevond Jupiter zich begin augustus 2015 ook op 28 graden Leeuw. Jupiter vergroot de zaken uit, en het kan goed zijn dat de processen die in 2007 speelden in de zomer van 2015 verder werden uitvergroot of op het volgende niveau zijn getild. Dit impliceert dat wat er toen aan processen in je leven speelden, nu tot voltooiing kunnen komen. Saturnus is tenslotte de heer van Karma (oorzaak en gevolg), en zoals ik het zie kan deze eclips het karma dat met die periode is verbonden als het ware gereset worden. Tenminste als je proactief en bewust aan oude gedragspatronen en vastgeroeste overtuigingen hebt gewerkt en wilt werken.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 1 Noord. De laatste eclips van deze serie vond plaats op 11 augustus 1999 en was toen in Nederland aan de hemel goed te zien. Het kan zinvol zijn eens na te gaan wat er toen allemaal in je leven speelde.

Volgens Brady geeft deze Saros-serie het volgende beeld te zien: ‘Onverwachte gebeurtenissen waarbij vrienden of groepen zijn betrokken zetten persoonlijke relaties behoorlijk onder druk. Die relatiekwesties doemen levensgroot op wanneer deze verduistering de geboortehoroscoop treft. Het is verstandig geen overhaaste beslissingen te nemen, aangezien informatie vervormd en vals is. Deze eclips heeft een kern van vermoeidheid of gezondheidsproblemen.

De maansknopen-as loopt van Leeuw naar Waterman. Leeuw is een koninklijk teken en onder andere verbonden met het hart en authenticiteit. Een Leeuw wil gezien, gehoord en gerespecteerd worden. Als dit onvoldoende gebeurt, raakt de Leeuw ernstig gefrustreerd. Het tegenoverliggende teken Waterman is onder meer verbonden met gelijkgestemden, groepsdynamiek en hogere idealen. Deze eclips legt de nadruk op het luisteren naar het eigen hart, en het innerlijk licht trouw blijven, in plaats van de ongeschreven regels van de groep te volgen. Onverwachtse gebeurtenissen en de hieruit voortvloeiende groepsdruk (kuddegedrag) kunnen als katalysator werken met betrekking tot het volgen van je eigen unieke weg.

Astrologen leggen vaak de nadruk op het vermijden van overhaaste beslissingen rond een eclips. Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Soms moet je nu eenmaal snel handelen, als dit in lijn ligt met de weg die je hebt te gaan. Angst is een slechte raadgever in deze. Wel is het zo, dat zolang Mercurius retrograde loopt je nog niet over alle details (Maagd) beschikt. Onwaarheden kunnen de feiten versluieren. Kun je wachten met het nemen van een belangrijke beslissing of het tekenen van een contract, dan is dit wel verstandig. Op 5 september 2017 draait Mercurius weer recht.

Verder kunnen onder deze eclips gezondheidsproblemen de kop op steken of zelfs  verergeren. Ook hier geldt dat dit de kern van je wezen (= Leeuw) beïnvloedt, en dat het belangrijk is om je hart te volgen: zit je wel op de juiste stroom? Het vierkant tussen Jupiter en Pluto kan zeker een intense vermoeidheid geven, en werkt mijns inziens al sterk uit.

Men zegt ook wel dat een eclips bepaalde zaken aan het licht brengt die eerst verborgen waren. Ook hier geldt dat als je tegen je eigen levensstroom bent ingegaan, dit nu aan je geopenbaard zal worden, bewust of onbewust. Niet zelden gaat het om zaken die al langer in je leven de boventoon voerden, en die je nu niet meer voor je uit kunt schuiven. De eclips duwt je met de neus op de feiten, en alles komt in een stroomversnelling. En mochten er ingrijpende gebeurtenissen in je leven plaatsvinden dan krijg je de mogelijkheid om oude gedragspatronen te overstijgen. Wie wel de weg van de ziel bewandelt, kan deze eclips aangrijpen om op een hoger niveau van bewustzijn te komen. In die zin kan deze eclips voor positieve doorbraken en onverwachte wendingen zorgen. Uranus is namelijk harmonisch verbonden met deze zonsverduistering. Wat er ook gebeurt, en wat er ook uit je leven mocht verdwijnen, weet dat elke eclipsperiode transformatietijd bij uitstek is!

Naast de grote veranderingen in ons eigen leven, speelt er op wereldniveau natuurlijk ook het nodige. Zonder hier verder diepgaand op in te gaan, wil ik nog wel ‘the Great American Eclips’ in relatie tot president Trump en de Verenigde Staten aanhalen. Persoonlijk vind ik dat er teveel angst wordt gezaaid met betrekking tot deze eclips. Het is goed mogelijk dat Trump ‘getroffen’ wordt door deze zonsverduistering, omdat deze nabij zijn ascendant en Mars valt (als de circulerende horoscoopgegevens correct zijn). Maar dan nog, speelt wat er eventueel aan het licht komt al langere tijd, en moet hij er nu vol mee aan de slag.

Kortom, een eclips legt een vergrootglas op een bepaald facet uit je persoonlijke tijdslijn waarbij er als het ware door de kosmos wordt gezegd: ‘Het is nu tijd dat je iets aan de disbalans in je leven gaat doen’. Het is dan ook ‘zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden’. Planeten duiden, maar dwingen niet. De hemellichamen weerspiegelen patronen in ons leven, en astrologie biedt het gereedschap om tijdslijnen te duiden en te analyseren.

Planeten bewegen in cycli net als wij van de ene grote of kleine cyclus naar de andere gaan. Alles is met elkaar verbonden, er is nooit iets af, omdat elk einde een nieuw begin in zich meedraagt. Zo ook deze totale zonsverduistering, die gezien kan worden als een markeerpunt in onze persoonlijke levenscyclus en een handreiking is vanuit het Universum. De vraag is dan ook of je er iets mee wilt doen of niet? Niet handelen is ook handelen. Onze graad van bewustzijn is echter bepalend voor de wijze waarop we met de diverse gebeurtenissen in ons leven omgaan en hoe we onze levensweg verder vervolgen.

“The greatest fear* in the world is the opinion of others, and the moment you are unafraid of the crowd, you are no longer a sheep, you become a lion. A great roar arises in your heart, the roar of freedom.” Osho. 

*Fear is a Lair (Zach Williams)

Indien je mijn artikelen per e-mail wilt ontvangen, volg dan mijn blog. Zie hiervoor de homepage (rechtsboven) waar je je vervolgens kunt aanmelden.

Ilse C. ten Berge 19-8-2017

Venus retrograde, wat kunnen we hiervan leren?

In mijn artikelen spreek ik regelmatig over de retrogradegang van de diverse planeten, zie onder andere het artikel ‘Mercurius, de boodschapper van ons Universum’. Immers, alle planeten van Mercurius tot Pluto lopen bij tijd en wijlen retrograde. Mercurius zo’n 3 tot 4 maal per jaar, Venus gemiddeld elke 18 maanden en Mars gemiddeld elke 26 maanden. De buitenplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto lopen elk jaar een paar maanden retrograde. Dat wil zeggen, dat alle planeten zich versnellen en vertragen in hun orbitale snelheid ten opzichte van de Zon en de Aarde. Het ogenschijnlijk teruglopen van een planeet aan de hemel wordt ook wel retrograde gang genoemd. Deze periodes kenmerken zich als een proces waarbij onbewuste inhouden naar bovenkomen, waardoor we de mogelijkheid krijgen om dit bewust te worden.

Als planeten retrograde lopen dan worden bepaalde levensgebieden als het ware vertraagd, zodat je innerlijk aan het werk wordt gezet. Zo helpt elke retrograde periode ons dat wat we eens ervaren hebben te integreren en te transformeren tot innerlijke wijsheid. Zeker bij Saturnus en Pluto kunnen dit intensieve leerprocessen zijn. Toch zijn de retrograde periodes van de snelle planeten Mercurius, Venus en Mars ook duidelijk merkbaar. Temeer omdat planeten vanwege hun retrogradegang langere tijd in een bepaald dierenriemteken blijven staan. De energie die van dit teken uitgaat drukt dan ook duidelijker stempel op ons dagelijks leven. De snelle planeten komen in een retrograde periode driemaal voorbij. Dus de eerste keer rechtuitlopend, dan retrograde en tot slot weer rechtuitlopend. De gebeurtenissen ervaren we de eerste keer vaak als ‘van buitenaf komend’. De tweede keer dat een planeet voorbij komt, ervaar je het meestal innerlijk en kun je bewust met de ervaring aan de gang om het bij de derde transit op een vernieuwde wijze naar buiten te brengen. Zo wijzen alle retrograde perioden op het opnieuw beoordelen en het verkrijgen van een nieuwe kijk op ervaringen die we al gehad hebben. Daarom is het belangrijk om zo bewust mogelijk met deze retrogradeperiodes om te gaan, zodat je je niet onnodig tweemaal aan dezelfde steen stoot.

Momenteel loopt Venus retrograde, en gaat pas op 6 september 2015 weer direct lopen. Echter, ze bevindt zich dan nog wel in haar schaduwperiode. Venus loopt hier op 10 oktober 2015 uit. Mercurius gaat deze periode trouwens overlappen door op 17 september 2015 retrograde te gaan lopen.

Geboorte van Venus, rond 1485, Uffizi-museum Florence

Venus staat onder meer voor wat we waarderen, hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Dus als Venus retrograde gaat lopen dan is dit zeker van invloed op ieders waarden, genoegens, liefdesleven en andere naaste relaties. Wanneer Venus retrograde loopt kunnen relaties, herinneringen aan relaties, of relatiepatronen je pad kruisen om aan een (her)evaluatie onderworpen te worden. Maar ook kunnen waardensystemen herijkt worden of er volgt een nieuwe beoordeling van zaken of herinneringen waar we in het verleden een bepaalde waardering aan toegekend hadden. Tijdens een Venus retrograde periode krijgen we dus de kans om dit opnieuw te beoordelen, te herwaarderen, te herevalueren en om onze voorkeuren aan te passen alsook de wijze waarop we met anderen omgaan.

Gedurende deze retrograde periode van Venus maakt ze diverse verbindingen met andere planeten. Daarbij springen onder andere het conjunct met Jupiter, het vierkant met Saturnus en de driehoek met Uranus in het oog. Dat wil zeggen dat de expansieve creatieve energieën in eerste instantie geblokkeerd worden voordat ze van de grond komen. Er moet eerst innerlijk werk worden verricht voordat er nieuwe structuren neergezet kunnen worden. Wel is er hulp vanuit onverwachte hoek en kan er sprake zijn van plotselinge wendingen. Ter illustratie: een oude geliefde kruist onverwachts je pad. Na een vurig samenzijn hoop je dat jullie weer overnieuw kunnen beginnen (Venus retrograde conjunct Jupiter). De hartverwarmende gevoelens die Venus conjunct Jupiter in Leeuw oproepen, zijn vooraf gegaan aan een vierkant van Venus in Leeuw met Saturnus in Schorpioen. Dit duidt op oud zeer dat eerst nog uitgewerkt moet worden. Venus retrograde helpt je om op een andere manier naar deze relatie te kijken. Is samen verder gaan wel zo realistisch? Wil je een toekomst bouwen op een relatie die moeizaam verloopt en maar niet van de grond lijkt te komen? Als Venus direct gaat lopen verlaat ze het dramatische, egocentrische teken Leeuw voor het nuchtere, analytische teken Maagd. Dan kan de relatie toch bekoeld zijn als Venus een vierkant maakt op Saturnus, die inmiddels in het toekomstgerichte Boogschutter is gaan lopen. Daarbij blijkt de nieuwe collega op het werk ineens veel interesse in je te tonen. Een ander mogelijk scenario: nadat de oude pijn is geheeld, kan er over de toekomst gesproken worden. Wat is praktisch haalbaar, en waar gaat de voorkeur naar uit? Samen verder in een LAT-relatie of toch maar als goede vrienden uit elkaar?

Venus is een interessante planeet met uiteenlopende betekenissen die er in de loop van de geschiedenis aan verbonden zijn. Venus staat samen met Mercurius het dichtst bij de Zon en zij wordt zowel de morgen- of avondster genoemd. De oude Grieken noemden deze Fosfor en Hesperus. De Latijnse vertaling van Phospheros is Lucifer dat lichtdrager betekent. Venus beweegt zich in haar cyclus van Morgenster naar Avondster, en in deze hoedanigheid vervult zij een dubbelrol. De oude Babyloniërs noemden haar ook wel Ishtar, en zij werd vanwege haar dubbele aspect zowel als een scheppende godin als een vernietigende godin gezien. Astrologisch is het interessant om eens te kijken naar het dubbele aspect van Venus als het om de liefde gaat. Wat te zeggen van de lagere vibraties die van zogeheten haat-liefde verhoudingen uitgaan als de liefde eenmaal is bekoeld. Overigens, was Aphrodite (Venus) in de mythologie niet louter godin van de liefde en had ze zo haar eigen streken. Het is niet voor niets dat ze onder andere met Ares ofwel Mars (god van de oorlog) een gepassioneerde liefdesrelatie heeft gehad. Venus was voor de oude Maya’s trouwens ook een belangrijke planeet. Zij fungeerde bij hen niet als godin van de liefde, maar als oorlogszuchtige godin. Hier meer wetenswaardigheden over de geschiedenis van Venus.

Over de diverse cycli van Venus is er op het internet veel te vinden wat bijzonder lezenswaardig is. Het navolgende astrologische artikel gaat dieper in op de grotere en kleinere cycli van Venus. Echt de moeite waard om hiervan kennis te nemen. Een belangrijke cyclus van Venus duurt 8 jaar, en gedurende deze periode loopt zij vijfmaal retrograde in telkens een ander teken om daarna weer op ongeveer dezelfde plaats terug te keren. Het fascinerend patroon dat Venus gedurende deze 8 jaar aan de hemel beschrijft heeft de vorm van een pentagram. Deze vijfpuntige stervorm komt overeen met het aantal uiteinden van de mens met zijn twee armen, twee benen en hoofd. Dit zegt alles over de innerlijke en uiterlijke harmonie van de mens. In de numerologie ook wel de vijf stelsels van evenwicht genoemd.

Pentagram Venus retrogradeloop

De schepping verloopt vanuit het middelpuntzoekende principe van een spiraal volgens de ‘Wet van de Gulde snede’. En daarom worden wij in herhaling (retrograde) geconfronteerd om tot een bewuste harmonie te komen. Dit laat de Fibonacci spiraal heel mooi zien, zie ook de Fibonacci reeks. In feite is een bewustwordingsproces een oneindig proces, zoals ook de planeten telkens van rechtuitlopend weer retrograde draaien. En ook al hebben we onze vrije wil en kunnen we de keuzes maken die we maken, uiteindelijk ‘wint’ de kracht van de schepping getuige de harmoniserende, spiraliserende energieën. Elke retrogradegang van Venus, zoals haar ‘pentagramverloop’ dit heel mooi laat zien, harmoniseert en verzacht waarbij eventueel karma kan worden ingelost.

Wat mij het meest fascineert is dat Venus dus elke 8 jaar in hetzelfde teken retrograde loopt. Numerologisch gezien is 8 het getal van karma. Als je terugkijkt in je persoonlijke leven dan zie je dat er inderdaad elke 8 jaar een soortgelijk Venusiaans thema opduikt. Dit hangt samen met het huis en teken waar Venus in je geboortehoroscoop staat alsook de huizen waarover zij heerst, de aspecten die zij maakt en de huidige transits. Kosmisch gezien een teken dat je met dit thema opnieuw aan de gang ‘moet’ om het op een hoger niveau van bewustwording te brengen. Dus door er een ander licht op te werpen. En hierbij komt het dubbele aspect van Venus naar voren, namelijk door er opnieuw naar te kijken en er nu een andere waarde aan toe te kennen. En ja, is deze waarde aan inflatie onderhevig of juist deflatie?

Kortom, de periode dat Venus retrograde loopt behelst meer dan alleen oude liefdes die weer op je pad komen, of oude vrienden waarmee je het contact herstelt. Als je dieper kijkt zie je dat er veel meer mee verbonden is. Venus is dan ook de drijfveer van het Stier- en Weegschaalprincipe (waar zij van nature over heerst) en in de mythologie de godin en het symbool voor liefde, schoonheid en harmonie. Het is een vrouwelijke energie die zowel bij mannen als bij vrouwen werkzaam is om zo een liefdevollere relatie of omgeving te creëren. Venus heeft een verzachtende en dempende invloed en dan met name ten aanzien van de eigenschappen die astrologisch gezien aan Venus worden toegedicht. In die zin laat Venus haar liefdevolle licht elke 18 maanden schijnen op een bepaald levensthema in je leven. En wat mij betreft kunnen de hieraan verbonden ogenschijnlijke gewone gebeurtenissen uitgroeien tot bijzondere wendingen op je levenspad!

Ilse C. ten Berge 13-8-2015

Pluto in Waterman, de prelude van het Watermantijdperk

aquarius 1De komst van het Watermantijdperk spreekt ontegenzeggelijk tot de verbeelding. En sinds we vanaf 2008 zuchten onder de voortdurende crisis, lijkt het bevrijdende antwoord te liggen in de komst van Pluto in Waterman. Nu wil ik dit artikel niet wijden aan het eventuele begin van het Watermantijdperk. Hier zijn de meningen namelijk sterk over verdeeld. Wel wil ik mijn aandacht richten op het ontwaken van het Watermantijdperk. Althans, het ‘astrologisch’ ontwaken van de uranische energieën die verbinding maken met het zogeheten Watermantijdperk. Van 1995 tot en met 2003 liep Uranus in het teken Waterman. Waterman is een luchtteken en derhalve heel communicatief. Uranus heerst onder andere over geavanceerde technieken, die bijvoorbeeld voor de ruimtevaart worden ontwikkeld. In de periode dat Uranus in Waterman liep nam onder meer het internet een grote vlucht. ‘In 1996 was het internet algemeen bekend bij het grote publiek, maar werd de term over het algemeen gebruikt als synoniem voor het World Wide Web’ (bron: Wikipedia).

Neptunus liep vervolgens van 1998 tot 2012 in Waterman. Neptunus tilt idealen op een hoger niveau, maar dit kan ook op een grote desillusie uitlopen. Spiritualiteit was niet langer voorbehouden aan elitaire groepen, maar sijpelde door alle lagen van de samenleving. En dit allemaal om de mensheid (Waterman) op een hoger niveau van bewustzijn te tillen (Neptunus). Dit heeft natuurlijk veel goeds gebracht, maar ook voor geldklopperij en bedrog gezorgd. In de filmtechniek heeft de invloed van Neptunus in Waterman ook sterk uitgewerkt wat zich onder andere uitte in geavanceerde computeranimaties. Epische films uit deze periode zoals ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’ spreken misschien nog wel het meest tot de verbeelding.

En dan gaat Pluto in 2025 het uranische teken Waterman binnen. Wat kunnen we verwachten? Het laat zich niet voorspellen, omdat uranische energie nu eenmaal onverwachts en revolutionair is. Zoals ook de bliksem plotseling inslaat. Astroloog Robert Wilkinson van Aquariuspapers schrijft regelmatig interessante artikelen over het Watermantijdperk: Aquarius was awakened by Uranus future reality patterns were dreamed by Neptune and Pluto.

aquarius 2In eerdere artikelen schreef ik over de mysterieplaneten: Uranus, Neptunus en Pluto. We kunnen ze niet met het blote oog zien, maar hun uitwerking is des te krachtiger. Uranus werd ontdekt ten tijde van de Franse revolutie, en staat ook symbool voor ingrijpende, revolutionaire omwentelingen.  Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de planeten. Hierbij werkt de planeet die het langzaamste loopt het sterkste uit: Pluto dus!

Het duurt overigens nog een flinke tijd voordat Pluto in Waterman gaat lopen, en toch kunnen er al subtiele signalen worden opgepikt. Dat neemt niet weg dat de kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok steeds manifester wordt. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren, en deze worden zichtbaar afgebroken. Onder invloed van Pluto in Steenbok worden verantwoordelijkheden doorgeschoven van (overheids)instanties naar de burger. Nu is het zo, dat alles wat niet langer voldoet en aan erosie onderhevig is door Pluto ontmanteld wordt. Pluto is de dood van het oude.  En dit proces gaat stap voor stap. En paradoxaal genoeg in een steeds rapper tempo!

Onlangs las ik in het tijdschrift van Vereniging Eigen Huis een artikel over het inhumane beleid van banken naar hun klanten toe met betrekking tot hypotheekschulden (Pluto). In het artikel wordt het ontluisterende verhaal geschetst van een echtpaar dat op een kille, onmenselijke manier (Steenbok op zijn slechtst) op straat wordt gezet. Hieraan voorafgaand is het stel meerdere malen bedreigd door een incassobureau (Pluto). Bij de ontruiming van hun huis wordt de inboedel deels in de berm en deels op straat gezet. Aan het eind van de dag is het overgrote deel van hun spullen weg, verpulverd (Pluto) door een vuilniswagen. Let hierbij ook op de reflexwerking van Kreeft en Steenbok. Dat wat onder de invloed van Pluto in Steenbok komt, raakt het tegenoverliggende teken Kreeft ook. In dit geval wordt huis en haard geweld aangedaan (Kreeft). Het stel leidt nu noodgedwongen een zwervend bestaan (Neptunus in Vissen), omdat ze zonder een vast adres geen huis kunnen huren. Hoe is dit mogelijk in een samenleving als de onze vraag je je af? En toch is dit de nietsontziende kracht van Pluto door Steenbok.

Verder hoor ik links en rechts hoe men na een noodgedwongen ontslag of reorganisatie voor zichzelf begint. Niet langer verzekerd van allerlei emulenten die bij een goede baan horen. Geen vakantiegeld, geen dertiende maand, geen pensioen en geen vast inkomen. Pluto in Steenbok maakt aan alle schijnzekerheden van ons bestaan een einde. Het schijnt zelfs zo te zijn dat één op de zes zzp-ers  een leven leidt onder de armoedegrens, en dus over onvoldoende middelen beschikt om het hoofd boven water te houden. Wat staat deze mensen te wachten als ze een eigen huis hebben of een gezin hebben te onderhouden?

Nu begon ik mijn artikel met de veelbelovende, verlossende woorden (Neptunus in Vissen)  van een naderend Watermantijdperk. En ja, het is Waterman-eigen om visioenen te hebben van een humane samenleving waarin alles pais en vree is. Niet voor niets schreef Thomas Moore (Zon in Waterman) het tot de verbeelding sprekende Utopia. In dit boek dat in 1516 uitkwam wordt een idealistische heilstaat (Waterman) geschetst, waarin hij afrekende met het economische en politieke beleid in Engeland (Steenbok). Overigens, typisch Waterman om tegen de gevestigde orde in te gaan. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Thomas More kwam noodlottig onder een hakblok aan zijn einde. Je kunt de boodschapper doden, zijn gedachtengoed is hiermee echter niet verloren gegaan. Saillant detail is dat op het moment van publicatie van het boek Utopia de planeet Pluto net in Steenbok liep!

Er is dus niets nieuws onder de zon. En ook in onze tijden worstelen we weer met dezelfde thema’s. Een lichtpuntje misschien is dat in 2025 Pluto in Waterman gaat lopen. Maar dit wil niet zeggen dat we dan kunnen doen en laten wat we willen. Wat ik hiermee wil schetsen is, dat elk teken dat volgt op een voorgaand teken als het ware een trede hoger op de ladder is. Je kunt geen vrijheid aan (Waterman) als je je verantwoordelijkheid (Steenbok) niet hebt genomen. Dat is ook de reden waarom we nu individueel alsook collectief onze verantwoordelijkheid moeten nemen, of we dit nu willen of niet. Om een voorbeeld te noemen: menigeen werkt als gevolg van de crisis onder het niveau van hun opleiding , omdat zij de realiteit van deze tijd onder de ogen zien. Beter een baan dan geen baan. Er zijn ook mensen die besluiten om hun goedbetaalde baan op te zeggen, en iets te gaan doen waar ze wel gelukkig van worden. Ook dit is een uiting van het terugkeren naar de basis.

Voorlopig loopt Pluto nog altijd in Steenbok, en blijft dit nog ruim 10 jaar doen. Dit houdt onherroepelijk in dat er nog vele structuren gaan sneuvelen. Toch is dit niet slecht, zeker niet. Op de smeulende resten van diverse ontmantelde structuren kan een nieuwe samenleving  worden opgebouwd. En het is aan ons om hier gestalte aan te geven. Zelf heb ik ook wel ‘visioenen’ over het komende Pluto in Waterman-tijdperk. Waterman heerst onder andere over groepen. Zo zie je de samenleving langzaam veranderen in de richting van een geclusterde samenleving. Dit duid ik niet als kuddegedrag , maar het op een uranische wijze vormgeven van gelijkgestemd zijn.

Dit hangt onder meer samen met de sterk veranderende beroepsstructuren. Vaste banen verdwijnen en mensen beginnen steeds meer voor zichzelf of zoeken kleine samenwerkingsverbanden op. Zo worden er allerlei kleinschalige projecten opgestart. Bijvoorbeeld om zelf energie te genereren. Of het in klein verband onderhouden van een moestuin. Of met een klein groepje gelijkgestemden ecohuizen bouwen op een nog te ontginnen terrein om zo een mini-gemeenschap te creëren. En deze kleine netwerkjes hebben weer verbinding via het internet met gelijksoortige netwerkjes binnen eigen land en zelfs over de hele wereld. Nu is dit natuurlijk al aan de gang, omdat Pluto in Steenbok ons dwingt om heel economisch te werk te gaan met de middelen die we hebben. Daarbij is Steenbok een sober teken, en gaan we weer terug naar de basis. En dat is wat Steenbok doet, het legt het fundament voor het daarop volgende teken Waterman.

Het verkeren in de ene cluster en dan weer in de andere, geeft gelijkgestemden de kans om op een relatief snelle wijze met elkaar in verbinding te zijn. Nadeel ervan is natuurlijk wel dat we steeds meer afdrijven naar een nog verder onthechte samenleving. Waterman is namelijk een luchtteken en sterk gericht op communicatie. Pluto door Waterman kan op zijn slechtst een technocratische samenleving worden, waarbij intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. Hierbij krijg ik gelijk een beeld van de film ‘Her’. In deze science fiction film (2013) krijgt de mannelijke hoofdpersoon na de breuk met zijn vrouw een relatie met een intelligent, zelfbewust en zelflerend besturingssysteem die hij voor alle gecomputeriseerde voorwerpen gebruikt. Het systeem stelt zich voor als een vrouwelijke persoon: Samantha (bron: Wikipedia). Het bizarre van deze film is, dat het zich afspeelt in 2025 en het punt markeert waarop Pluto in Waterman gaat lopen!

Zoals gezegd, het laat zich niet voorspellen hoe de wereld er uit zal zien als Pluto in Waterman gaat lopen. Een ding weet ik wel, en dat is dat het ons inbeeldingsvermogen ver te boven gaat. Uranus is de moderne heerser van het teken Waterman, en onder andere verbonden met hoog technisch vernuft. We zullen onze wereld zeker niet meer herkennen als Pluto in Waterman loopt. En ja, revolutionair wordt het zeker. Het vraagt alleen wel om, net als in de film ‘Her’,  slim te communiceren en vanuit ons hart te blijven leven!

Wordt vervolgd….

Ilse C. ten Berge 9-5-2015