Tagarchief: eclips

Totale zonsverduistering in Leeuw: ‘The lion’s roar’.

We bevinden ons middenin het eclipsseizoen en de intensiteit in de atmosfeer neemt gestaag toe! Op 21 augustus 2017 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 28°53 Leeuw. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft, en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en deze zonsverduistering valt conjunct de noordelijke maansknoop in Leeuw. Een zonsverduistering is altijd een nieuwe maan, het zij een exceptionele.

Deze eclips is overigens de tweede nieuwe maan in Leeuw. De vorige nieuwe maan vond plaats op 23 juli 2017 op 0°53 Leeuw. De zonsverduistering valt op de 29e graad in het teken Leeuw, wat een beeld geeft van voltooiing. Maar er speelt natuurlijk veel meer aan de hemel of in het universum. Zoals gezegd, staan de Zon, Maan en de noordelijke maansknoop in Leeuw. Daarbij staat Mars, de planeet van actie en daadkracht, ook in het vurige teken Leeuw. Tegelijkertijd vormt het stellium in Leeuw (ons zelfbewustzijn) een grote vuurdriehoek met Saturnus in Boogschutter (onze visie, hoop en geloofsovertuigingen) en Uranus in Ram (individualisme op een hoger niveau). Dit geeft mij een beeld van positieve doorbraken en versnellingen waarbij het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ op harmonieuze wijze met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht.

Meestal vinden er vier eclipsen per jaar plaats, soms ook meer. Zoals ik in mijn vorige artikel over de maansverduistering in Waterman heb aangegeven, kan een eclips gezien worden als een portaal of vortex. Het zijn hotspots op ons evolutionaire pad, waarbij processen  plotseling in een enorme versnelling kunnen komen door bepaalde gebeurtenissen. Eclipsen zijn dan ook kantelpunten op ons evolutionaire pad. Het komt nog al eens voor, dat er een overlijden plaatsvindt rond een eclips of dat een ernstige ziekte aan het licht komt, er een ontslag volgt, een relatie strandt en dergelijke. Dit zijn natuurlijk ingrijpende gebeurtenissen, maar uiteindelijk geven ook deze richting aan onze zieleweg en kunnen op een hoger niveau ook als een bevrijding gezien worden.

Een zonsverduistering duidt altijd op een nieuw begin, het gaat immers om een nieuwe maan. Er wordt echter eerst een belangrijk hoofdstuk in je leven afgesloten voordat het nieuwe zichtbaar wordt, zeker als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Wie persoonlijke planeten of sensitieve punten om en nabij 29 graden Leeuw heeft staan, zal de uitwerking van deze eclips zeker voelen. Maar voor ieder ander geldt dat er op bepaalde levensterreinen deuren dicht gaan voordat er nieuwe geopend worden.

Tijdens deze eclips lopen Saturnus en Mercurius retrograde. Dit impliceert dat wat zich tijdens de eclips openbaart nog niet uitgekristalliseerd is en dat er de komende weken nog meer informatie volgt. Saturnus gaat op 25 augustus 2017 direct lopen. Dit is altijd een belangrijk moment, omdat dan de tijd rijp is om aan uiterlijke structuren te werken. Jupiter en Pluto zijn via een uitgaand vierkant nog altijd met elkaar verbonden, wat deze eclips een behoorlijke intensiteit meegeeft. De Zon en de Maan in Leeuw maken een uitgaand inconjunct op Cheiron in Vissen. Een aanwijzing dat er wat moet worden losgelaten dat tot op heden niet stroomde wil er op een hoger niveau genezing ontstaan.

Mercurius heeft de eclipsgraad op 25 juli 2017 al aangeraakt, en keert hier op 8 september 2017 weer op terug. Nieuwe informatie met betrekking tot de gebeurtenissen rond de eclips komt naar buiten. Op 2 september 2017 raakt Mars in Leeuw vervolgens het eclipspunt. Ook dit is een belangrijk moment, omdat de energie van Mars de ontwikkelingen op gang brengt. Dit geeft aan dat wat de eerste week van september 2017 plaatsvindt nauw verbonden is met het thema dat speelt rond de zonsverduistering.

Het is aan te raden om eens terug te kijken naar de periode tussen november 2006 en januari 2007 en de periode van juli en augustus 2007. Saturnus liep toen op 29 graden Leeuw. Overigens, bevond Jupiter zich begin augustus 2015 ook op 28 graden Leeuw. Jupiter vergroot de zaken uit, en het kan goed zijn dat de processen die in 2007 speelden in de zomer van 2015 verder werden uitvergroot of op het volgende niveau zijn getild. Dit impliceert dat wat er toen aan processen in je leven speelden, nu tot voltooiing kunnen komen. Saturnus is tenslotte de heer van Karma (oorzaak en gevolg), en zoals ik het zie kan deze eclips het karma dat met die periode is verbonden als het ware gereset worden. Tenminste als je proactief en bewust aan oude gedragspatronen en vastgeroeste overtuigingen hebt gewerkt en wilt werken.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 1 Noord. De laatste eclips van deze serie vond plaats op 11 augustus 1999 en was toen in Nederland aan de hemel goed te zien. Het kan zinvol zijn eens na te gaan wat er toen allemaal in je leven speelde.

Volgens Brady geeft deze Saros-serie het volgende beeld te zien: ‘Onverwachte gebeurtenissen waarbij vrienden of groepen zijn betrokken zetten persoonlijke relaties behoorlijk onder druk. Die relatiekwesties doemen levensgroot op wanneer deze verduistering de geboortehoroscoop treft. Het is verstandig geen overhaaste beslissingen te nemen, aangezien informatie vervormd en vals is. Deze eclips heeft een kern van vermoeidheid of gezondheidsproblemen.

De maansknopen-as loopt van Leeuw naar Waterman. Leeuw is een koninklijk teken en onder andere verbonden met het hart en authenticiteit. Een Leeuw wil gezien, gehoord en gerespecteerd worden. Als dit onvoldoende gebeurt, raakt de Leeuw ernstig gefrustreerd. Het tegenoverliggende teken Waterman is onder meer verbonden met gelijkgestemden, groepsdynamiek en hogere idealen. Deze eclips legt de nadruk op het luisteren naar het eigen hart, en het innerlijk licht trouw blijven, in plaats van de ongeschreven regels van de groep te volgen. Onverwachtse gebeurtenissen en de hieruit voortvloeiende groepsdruk (kuddegedrag) kunnen als katalysator werken met betrekking tot het volgen van je eigen unieke weg.

Astrologen leggen vaak de nadruk op het vermijden van overhaaste beslissingen rond een eclips. Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Soms moet je nu eenmaal snel handelen, als dit in lijn ligt met de weg die je hebt te gaan. Angst is een slechte raadgever in deze. Wel is het zo, dat zolang Mercurius retrograde loopt je nog niet over alle details (Maagd) beschikt. Onwaarheden kunnen de feiten versluieren. Kun je wachten met het nemen van een belangrijke beslissing of het tekenen van een contract, dan is dit wel verstandig. Op 5 september 2017 draait Mercurius weer recht.

Verder kunnen onder deze eclips gezondheidsproblemen de kop op steken of zelfs  verergeren. Ook hier geldt dat dit de kern van je wezen (= Leeuw) beïnvloedt, en dat het belangrijk is om je hart te volgen: zit je wel op de juiste stroom? Het vierkant tussen Jupiter en Pluto kan zeker een intense vermoeidheid geven, en werkt mijns inziens al sterk uit.

Men zegt ook wel dat een eclips bepaalde zaken aan het licht brengt die eerst verborgen waren. Ook hier geldt dat als je tegen je eigen levensstroom bent ingegaan, dit nu aan je geopenbaard zal worden, bewust of onbewust. Niet zelden gaat het om zaken die al langer in je leven de boventoon voerden, en die je nu niet meer voor je uit kunt schuiven. De eclips duwt je met de neus op de feiten, en alles komt in een stroomversnelling. En mochten er ingrijpende gebeurtenissen in je leven plaatsvinden dan krijg je de mogelijkheid om oude gedragspatronen te overstijgen. Wie wel de weg van de ziel bewandelt, kan deze eclips aangrijpen om op een hoger niveau van bewustzijn te komen. In die zin kan deze eclips voor positieve doorbraken en onverwachte wendingen zorgen. Uranus is namelijk harmonisch verbonden met deze zonsverduistering. Wat er ook gebeurt, en wat er ook uit je leven mocht verdwijnen, weet dat elke eclipsperiode transformatietijd bij uitstek is!

Naast de grote veranderingen in ons eigen leven, speelt er op wereldniveau natuurlijk ook het nodige. Zonder hier verder diepgaand op in te gaan, wil ik nog wel ‘the Great American Eclips’ in relatie tot president Trump en de Verenigde Staten aanhalen. Persoonlijk vind ik dat er teveel angst wordt gezaaid met betrekking tot deze eclips. Het is goed mogelijk dat Trump ‘getroffen’ wordt door deze zonsverduistering, omdat deze nabij zijn ascendant en Mars valt (als de circulerende horoscoopgegevens correct zijn). Maar dan nog, speelt wat er eventueel aan het licht komt al langere tijd, en moet hij er nu vol mee aan de slag.

Kortom, een eclips legt een vergrootglas op een bepaald facet uit je persoonlijke tijdslijn waarbij er als het ware door de kosmos wordt gezegd: ‘Het is nu tijd dat je iets aan de disbalans in je leven gaat doen’. Het is dan ook ‘zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden’. Planeten duiden, maar dwingen niet. De hemellichamen weerspiegelen patronen in ons leven, en astrologie biedt het gereedschap om tijdslijnen te duiden en te analyseren.

Planeten bewegen in cycli net als wij van de ene grote of kleine cyclus naar de andere gaan. Alles is met elkaar verbonden, er is nooit iets af, omdat elk einde een nieuw begin in zich meedraagt. Zo ook deze totale zonsverduistering, die gezien kan worden als een markeerpunt in onze persoonlijke levenscyclus en een handreiking is vanuit het Universum. De vraag is dan ook of je er iets mee wilt doen of niet? Niet handelen is ook handelen. Onze graad van bewustzijn is echter bepalend voor de wijze waarop we met de diverse gebeurtenissen in ons leven omgaan en hoe we onze levensweg verder vervolgen.

“The greatest fear* in the world is the opinion of others, and the moment you are unafraid of the crowd, you are no longer a sheep, you become a lion. A great roar arises in your heart, the roar of freedom.” Osho. 

*Fear is a Lair (Zach Williams)

Indien je mijn artikelen per e-mail wilt ontvangen, volg dan mijn blog. Zie hiervoor de homepage (rechtsboven) waar je je vervolgens kunt aanmelden.

Ilse C. ten Berge 19-8-2017

September 2015, astrologische gebeurtenissen

De maand september wordt een belangrijke maand! Er staan een aantal belangrijke astrologische ontwikkelingen te gebeuren die belangrijke keerpunten met zich meebrengen.

vensterAllereerst gaat Venus op 6 september 2015 weer rechtuit lopen. Venus liep sinds 31 juli 2015 retrograde, zie hiervoor ook mijn vorige artikel  over Venus retrograde.

Op 13 september 2015 vindt er een zonsverduistering plaats 20 graden Maagd, waarmee het eclipsseizoen weer van start gaat. Een eclips verhoogt het bewustzijn, en in Maagd kan het zo zijn dat gezondheidskwesties op de voorgrond treden die op diepere healing wachten. Of er is op een ander terrein in je leven een uitzuiveringsproces noodzakelijk. Een eclips die op of nabij je Zon, MC of ascendant valt heeft meestal een diepe impact en werkt nog lang na.

Op 17 september 2015 gaat Mercurius retrograde lopen op 15 graden Weegschaal. Dit versterkt het wachtkamereffect maar geeft tegelijkertijd meer nadruk op innerlijke reflectie waardoor we de tijd krijgen om belangrijke zaken te heroverwegen. Zie hiervoor ook mijn artikel: Mercurius, de boodschapper van ons universum.

Op 17 september 2015 vindt er een oppositie plaats tussen Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen. Het verzanden in nutteloze details brengt je volledig van de wijs, of je krijgt inspiratie om gezonder te gaan leven. Afijn, als deze transit voorbij is kan de roze bril wel af!

Op 18 september 2015 gaat Saturnus in Boogschutter lopen en verlaat hij na tweeënhalf jaar het transformatieve teken Schorpioen. Zie hiervoor ook mijn artikel over Saturnus in Schorpioen, de laatste loodjes.

Op 25 september 2015 gaat Pluto in Steenbok weer rechtuit lopen na een aantal maanden retrograde te hebben gelopen. Dit betekent dat Pluto niet meer innerlijk uitwerkt, maar dat we de plutonische krachten om ons heen manifester zien worden. Het afbreken van bestaande structuren die hun langste tijd hebben gehad gaat dan ook onverminderd door. Hierbij wordt de strijd om behoud van macht, geld en status verder uitvergroot, maar zal de tegenovergestelde kracht ook steeds groter worden. Verder werkt het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok natuurlijk ook gewoon door, ondanks dat er geen exact treffen meer komt.

Op 28 september 2015 vindt er een maansverduistering plaats op 4 graden Ram. Een maansverduistering is meer dan een volle maan, en hierbij kunnen de emoties hoog oplopen. Dat wat aan het licht wordt gebracht, vraagt om bewustwording zodat een specifiek stuk verleden kan worden afgesloten.

overDit betekent dat we in september een belangrijke shift in energie gaan voelen. Niet onbelangrijk is dat Saturnus weldra in het toekomstgerichte Boogschutter aankomt. Velen zullen een zucht van verlichting slaken, want Saturnus in Schorpioen heeft ons uithoudingsvermogen danig op de proef gesteld. En het is nog niet over! Ik ben ervan overtuigd dat Saturnus in Schorpioen tot de allerlaatste snik voelbaar is. Is er nog iets wezenlijks op de plank blijven liggen, dan wordt dat nu uitvergroot zodat het kan worden opgelost of getransformeerd.

Daarna kan het vizier weer op de toekomst gericht worden. Ik schreef hier al eerder over in mijn artikel: Saturnus in Boogschutter, de naakte waarheid. Dat betekent dat Saturnus tot en met 8 november 2015 nog in schaduw loopt, en pas daarna ‘nieuwe grond’ gaat betreden. Onherroepelijk betekent dit dat we een andere kijk krijgen op Boogschutter-achtige zaken dan we de eerste maanden van 2015 hadden. Toen Saturnus net in Boogschutter liep vond ik het veel drukker in de supermarkten, alsof men de narigheid van zich af wilde kopen. Ook viel mij op dat mensen plannen maakten om een nieuwe opleiding te gaan starten, waar overigens wel een noodzaak voor was (Schorpioen!). En wat te denken van de enorme vluchtelingenstroom die zich een weg baant door Europa op weg naar een nieuwe toekomst (Boogschutter), nu Saturnus op de kritische graad in Schorpioen staat? Dit vluchtelingenprobleem wordt momenteel sterk uitvergroot en hier komt voorlopig geen einde aan.

Onlangs las ik de naïeve visie (Boogschutter) van een vluchteling over het ‘beloofde land Europa’. ‘Mijn doel is om naar Nederland te gaan. Ik hoorde dat daar les wordt gegeven in het Engels, en dat je er gelijk onderdak krijgt en een baan’. Hoezeer het natuurlijk iedereen gegund is om geluk na te streven, vermoed ik dat Saturnus in Boogschutter velen een kater gaat bezorgen. Overheden (Saturnus) moeten wel gaan ingrijpen als de vluchtelingenstroom aanhoudt om excessen (Boogschutter) te voorkomen.

Vanaf 17 september 2015 krijgen onze toekomstdromen te maken met een herijking. Hierbij wordt ons de naakte waarheid getoond. Welke doeleinden liggen binnen het bereik van ons vermogen, en welke niet? Dat neemt niet weg, dat we nu (als het goed is) de innerlijke kracht en moed hebben die nodig is om deze nieuwe toekomst vorm te geven. Hebben we de afgelopen jaren met Saturnus in Schorpioen oog in oog gestaan met onze beperkingen, angsten en verdrongen trauma’s. Nu wordt ons het venster van de toekomst getoond met de vele nieuwe mogelijkheden (Boogschutter) die in het verschiet liggen. Om vervolgens met nuchtere blik de realiteit van onze toekomstdromen onder de ogen te zien (Saturnus).

Ilse C. ten Berge 5-9-2015


SATURNUS

Saturnus de God van de oogst beroert de onderwereld,
macht geld en status, onze vrijheid in verval.
De ruïne, de erfenis, de tempel Forum Romanum is er nog,
als tekens van recht van de veelzijdigheid tussen leven en dood.
De tijd nu is het opnieuw niet zien, de chaos is dan ook weer groot,
en door Boogschutter diffuus voor velen dan ook wordt uitvergroot.

Hermes